donderdag 30 juni 2022

Noorduijn

Bij de firma J. Noorduijn denk je natuurlijk in de eerste plaats aan de uitgeverij. En terecht, want Noorduijn was een belangrijke uitgever. Maar Jacobus Noorduijn (1795-1873) had naast de uitgeverij ook een “binnen- en buitenlandsche boekhandel/leesbibliotheek/boekdrukkerij en boekbinderij”. Hij had zijn opleiding tot boekhandelaar gevolgd bij de firma Johannes Noman in Zaltbommel en richtte zijn eigen bedrijf op in 1819. De vroegste uitgave die ik van hem heb kunnen ontdekken, dateert uit 1820: “De tooverkunst en goochelarij, tot eene leerzame uitspanning voor de jeugd : volgens natuurkundige gronden in derzelver eenvoudigheid voorgesteld en verklaard”, naar het Hoogduitsch van J. W. M. Poppe. Jacobus Noorduijn schreef zelf ook. Zo verscheen van zijn hand in 1836 “Herinneringen van een uitstapje naar Brussel”. In 1844 werd de oudste zoon van Jacobus, Adrianus Koenraad Noorduijn (1818-1913) in de zaak opgenomen. Vanaf dat moment is er sprake van ”J. Noorduijn & Zoon”. Later zette hij de zaak zelfstandig voort. Adrianus Koenraad werd later opgevolgd door zijn zoon, L. A. W. Noorduijn. In de jaren ’40 van de 20e eeuw werd de drukkerij van firma Van Andel (hier eerder behandeld) overgenomen. Noorduyn heeft op verschillende adressen gezeten: Brugstraat nr. 35 en nr. 43, Krabsteeg nr. 12 (de drukkerij – zie de foto), en in de jaren ’50 van de 20e eeuw ook Keizerstraat nr. 2. In die periode was de leiding in handen van G. Naeff. In het jaar waarin het 150-jarig bestaan gevierd werd, ging de firma Noorduijn samen met Tjeenk Willink in Culemborg en werd daarmee een onderdeel van het Kluwer-concern.

woensdag 29 juni 2022

Nieuwenhuis

De boek- en papierhandel/leesbibliotheek van J. Nieuwenhuis in Gorinchem werd op 1 juni 1840 geopend. Incidenteel trad Nieuwenhuis ook op als uitgever. Zo verscheen in 1842 “De leiding Gods met den zondaar tot zaligheid” door E. A. Boerman. Na het overlijden van de oprichter werd de zaak vanaf 1871 voortgezet door zijn weduwe. Deze boekwinkel heeft vermoedelijk tot 1900 bestaan, want in dat jaar werd de leesbibliotheek te koop aangeboden. Op welk adres de zaak zat, is mij niet bekend.

dinsdag 28 juni 2022

Mik

C. Mik Czn. nam in 1925 de boekhandel van W. Bosch over op de Langendijk Wijk B, nr. 188 (na de omnummering nr. 69) in Gorinchem. Mik gaf veel Gorinchemse ansichtkaarten uit. Eind 1934 werd de zaak na faillissement opgeheven.

maandag 27 juni 2022

Mandarijn

Willem Piersma richtte in 1977 in Gorinchem galerie-boekhandel-uitgeverij “De Mandarijn” op. Aanvankelijk was de zaak gevestigd op de Haarstraat nr. 106, later op nr. 118. Toen het monumentale uit 1566 daterende pand “Dit is in Bethlehem” op de Gasthuisstraat nr. 25 vrijkwam, verhuisde de boekhandel daarheen. De opvolgers van Willem Piersma waren, op één uitzondering na, allemaal vrouwen. Tussen 1986 en 1992 Cockie Piersma-Den Dulk. Vanaf 1992 Karin Riethof en Anja Snaterse. Rond 2015 was stadsdichter Ro van Doesburg de eigenaar en op dit moment zwaaien Inge Koppels en Emmy van Ingen de scepter. De boekhandel is o.a. gespecialiseerd in Nederlandse en Engelse literatuur voor volwassenen en kinderen. Als uitgeverij onderscheidde De Mandarijn zich vooral met boeken over lokale onderwerpen, zoals “Molens in Gorinchem : wetenswaardigheden over de plaatselijke molens in de loop der eeuwen”, door A. J. Busch (1978).

zondag 26 juni 2022

Knierum

De bekende Gorinchemse boekhandel J. H. Knierum werd in 1875 opgericht. Daarnaast had Johan Hendrik Knierum (1844-1934) ook een stoomdrukkerij, later snelpersdrukkerij, nog later electrische drukkerij, een boekbinderij en een leesbibliotheek. Hij was bovendien uitgever. De zaak was gevestigd op de Hoogstraat onderaan, Wijk C, nr. 15. Tussen 1881 en 1910 gaf Knierum vrij veel publicaties uit. Ik noem hier één voorbeeld: “Verhaal betrekkelijk het beleg, bombardement en de overgave van Gorinchem in den winter van 1813 op 1814”, door een ooggetuige verhaald (de ooggetuige was Diedrik de Graaff). In de periode 1856-1909 werden er ook vrij veel boeken uitgegeven onder het impressum “J. H. Knierum & F. Duym”. Het gaat hier waarschijnlijk om een ander lid van de familie Knierum, want in 1856 was bovengenoemde Johan Hendrik pas 11 jaar oud. De zaak van Knierum presenteerde zich ook wel als boek-, papier-, kunst-, (er werden soms ook exposities gehouden), kantoorboek- en muziekhandel. Al in de beginperiode was een neef van Knierum, Johan Hendrik van Aken in het bedrijf werkzaam. Vanaf 1916 werd Van Aken eigenaar. De oprichter overleed in 1934. Na zijn overlijden bleef zijn weduwe, mevr. P. M. W. Knierum-van Boecop nog enige tijd bij de zaak betrokken, maar daarna is de leiding voortdurend in handen van verschillende leden van de familie Van Aken. Vanaf begin 20e eeuw wordt als adres vermeld Gasthuisstraat Wijk C, nr. 15 (merkwaardig genoeg het zelfde nummer als op de Hoogstraat). Na de omnummering werd dit Gasthuissstraat nr. 31. Als eigenaren/leidinggevenden worden achtereenvolgens vermeld: Johan Hendrik van Aken, H. J. van Aken (Henny), mevr. E. H. Vos-van Aken, de weduwe H. van Aken-van Balkom en in de laatste periode Chr. H. van Aken. Het bedrijf heeft in 1975 het 100-jarig bestaan nog kunnen vieren. Gesignaleerd tot 1979.

donderdag 23 juni 2022

Karakter

Deze etiketten maken in ieder geval één ding duidelijk: boekhandel “Karakter” op de Gasthuisstraat nr. 36 in Gorinchem was aangesloten bij de inkoopcombinatie Libris. Libris hanteert voor alle deelnemers in het land een aantal standaard-slogans, zoals: “Er gebeurt altijd iets bij Libris” en “Elke schrijver ligt bij Libris”. Een mogelijke interpretatie: gebeurtenis – een schrijver valt flauw in een Libris-zaak en als gevolg daarvan ligt hij bij Libris. De eigenaar van “Karakter” was M. M. L. I. Mens. De zaak startte in 1993 en werd in 2002 gesloten.

woensdag 22 juni 2022

Jong (Gorinchem)

M. C. de Jong begon in 1953 een boek- en kantoorboekhandel/leesbibliotheek op de Marinus Spronklaan nr. 57 in Gorinchem. In 1997 verkocht hij de zaak aan mevr. C. M. E. Bruning-de Nijs die de winkel voortzette onder de naam “Atlantis”.

dinsdag 21 juni 2022

Horneer

De geschiedenis van de boek- en kantoorboekhandel/drukkerij/uitgeverij Horneer in Gorinchem gaat terug tot de 17e eeuw. In de jaren ’50 van de 20e eeuw wordt door de firma zelf als vestigingsjaar 1676 vermeld. De achtereenvolgende generaties droegen bijna voortdurend de namen Teunis en Huibert. In de 19e eeuw vervult de zaak lange tijd de functie van stadsdrukker. Zo was men uitgever van De Nieuwe Gorinchemse Courant, maar de firma gaf met name in de 19e eeuw ook een groot aantal boekpublicaties uit. Midden 18e eeuw was een Teunis Horneer als boekdrukker/boekverkoper gevestigd op de Hoogstraat, in ’t Gulde Haantje. In de 20 eeuw zat de boekhandel op de Gasthuisstraat nr. 8. Vanaf ca. 1901 is er lange tijd sprake van drukkerij v/h T. Horneer (zie het ronde stempel). Vanaf 1944 wordt de naam Horneer weliswaar gehandhaafd, maar wordt de zaak geleid door leden van de familie De Bruijn, “boekhandel Fa. Horneer, G. de Bruijn & Zn.” Gesignaleerd tot 1960.

maandag 20 juni 2022

Gordon

In de tweede helft van de 19e eeuw waren er in Gorinchem 2 boekhandelaren genaamd Gordon actief. Tussen 1863 en 1874 had Marius J. Gordon een boekhandel/boekdrukkerij/boekbinderij/kantoorboekhandel op de Hoogstraat Wijk B, nr. 715. Hij was gespecialiseerd in kerkboeken. Willem J. Gordon had tussen 1863 en 1869 een leesbibliotheek/boekhandel/binderij , tevens Depot van het Nederlands Bijbel Genootschap in Brummen, maar verhuisde in februari 1869 naar Gorinchem, waar hij zich op de Langendijk vestigde met een algemene boek- en kunsthandel/boekbinderij/magazijn van kantoorbehoeften. In 1874 gaf hij de volgende publicatie uit: “Kan en moet een onbekeerde ook bidden? : proeve van beantwoording dezer veelbesproken vraag” door H. J. Langhout. In 1875 ging hij een compagnonschap aan met H. J. Heyboer. Vanaf dat moment was er sprake van boekhandel Willem J. Gordon & Co. Nadat hij in 1879 zijn zaak verkocht had aan J. A. Visser vestigde hij zich als uitgever in Amersfoort (1879-1880), later (1880-1884) in Arnhem op de Velperweg.

zondag 19 juni 2022

Eck

Op 1 juni 1892 vestigde J. M. van Eck zich als boek-, papier- en muziekhandelaar in Gorinchem, vermoedelijk op de Hoogstraat C. nr. 10, waar hij ook enige tijd een boekdrukkerij had. Vóór 1892 was hij al ca. 10 jaar werkzaam geweest in een “debietzaak”. Van Eck gaf veel ansichtkaarten van Gorinchem uit, maar ook bladmuziek. In 1894 bijvoorbeeld: “Zwei Lieder (Morgensehnsucht und Waldestrost)” van de componist Ph. Borcherd. Op één van de etiketten presenteert Van Eck zich ook als kunsthandel. Per 1 januari 1909 nam Van Eck van de heer Scholten boekhandel W. Stokhuyzen (Th. J. Scholten) over aan de Gasthuisstraat nr. 19. In 1934 werd de zaak voortgezet door A. van Asch, die ik hier al eerder ter sprake bracht.

zaterdag 18 juni 2022

Drie Provinciën

A.B. van de Nadort had rond 1922 een drukkerij/boekhandel op de Groenmarkt nr. 511 in Gorinchem onder de naam “De Drie Provinciën”, een naam die je in de 20e eeuw in Gorinchem vaker bij bedrijven en instellingen tegenkomt. De drukkerij had hij overgenomen van de fam. Zillig. Rond 1927 verhuisde de zaak naar de Langendijk B, 161 (na de omnummering nr. 8 (ook wel 8-10)). Er was tevens een leesbibliotheek en advertentiebureau aan de zaak verbonden en men kon er ook terecht voor bindwerk. Het ging hier om een christelijke boekhandel die adverteerde met kerkbankbijbels, bijbelteksten op fluweel etc. Van de Nadort gaf ook enkele publicaties uit, waaronder: “De heerlijkheid van de toekomstige beweging aller dingen : afscheidsprediking gehouden in de Geref. Kerk te Gorinchem zondag 24 Sept. 1922”, door K. Schilder. De boekhandel presenteerde zich overigens ook vaak eenvoudigweg als “Boekhandel A. B. van de Nadort”. In 1937 verhuisde de zaak naar de Langendijk nr. 42. Toen A. B. van de Nadort in 1943 na een langdurige ziekte overleed, zette zijn weduwe mevr. W. van de Nadort-van Spanje de zaak voort. Na háár overlijden in 1952 kwam de leiding in handen van B. J. (Bas) van de Nadort, mej. Johanna E. P. van de Nadort en haar man P. Stolze. De zaak wordt in 1973 voor het laatst vermeld.

vrijdag 17 juni 2022

Cursief

In 2003 startten Hilma Bruinsma en Anja Kok met boekhandel “Cursief” in de Kruisstraat nr. 4 in Gorinchem. Er werden in de loop der jaren veel lezingen en boekpresentaties gehouden. Anja Kok runde boven de boekhandel ook nog kunstgalerie “De Etage”. Nadat de zaak het al enige jaren erg moeilijk had, gaf de corona-crisis de genadeklap. In juni 2020 werd de opheffingsuitverkoop gehouden.

donderdag 16 juni 2022

Bosch (Gorinchem)

Na enige jaren ervaring in het boekenvak te hebben opgedaan, deelden W. Bosch en G. Broes van Dort in januari 1886 mee zich zelfstandig te vestigen op de Groote Markt nr. 6a in Gorinchem. “Binnen- en Buitenlandsche Boek- en Muziekhandel Bosch & Broes van Dort”. Deze boekhandel heeft vermoedelijk niet heel lang bestaan, maar het etiket was mooi.

woensdag 15 juni 2022

Boekenkist

Vanaf 1987 had J. Groenewegen een 2e hands boekwinkel onder de naam “De Boekenkist” in de Kerksteeg nr. 26 in Gorinchem. In 2008 bestond deze zaak nog, maar in 2018 zeker niet meer, want in januari van dat jaar opende Dieter Ouwerkerk (voorheen bedrijfsleider van de Blz-vestiging “De Wingerd) een gelijknamige boek- en kantoorboekhandel in de Arkelstraat nr. 17. “De Boekenkist” maakt gebruik van de Libris-inkoopcombinatie. Eén ding is zeker: in Gorinchem is men Hugo de Groot nog niet vergeten!

dinsdag 14 juni 2022

Bladzijde (Gorinchem)

Bladzijde (Blz) is een samenwerkingverband tussen/inkoopcombinatie van ca. 85 zelfstandige boekhandels, met een uitgebreid assortiment aan boeken, kantoorartikelen, tijdschriften en wenskaarten. In de jaren ’90 was er in Gorinchem een vestiging op de Gasthuisstraat nr. 31-33.

maandag 13 juni 2022

Bijbelcentrum

De christelijke boekhandel “Bijbelcentrum” in de Westwagenstraat nr. 10 in Gorinchem kwam voort uit de aan de Pinksterbeweging verbonden uitgeverij “Kracht van omhoog”. De grote man daarachter was J. E. van den Brink. Familieleden van Van den Brink bestierden tussen ca. 1975 en 1992 de boekhandel, waar, zoals gebruikelijk in dit soort zaken, ook grammofoonplaten aangeboden werden. Na het overlijden van Van den Brink nam zijn schoonzoon, Piet Bronsveld de leiding over. Gesignaleerd tot ca. 1995.

zondag 12 juni 2022

Asch

In 1934 nam A. H. J. van Asch de boekhandel/leesbibliotheek van J. M. van Eck op de Gasthuisstraat nr. 19 in Gorinchem over. Hij bleef nog vrij lang vermelden “v/h J. M. van Eck”. Ergens tussen 1955 en 1959 verhuisde de zaak naar Gasthuisstraat nr. 31. De leesbibliotheekafdeling werd in 1960 opgeheven. In 1963 sloot deze boekhandel haar deuren.

zaterdag 11 juni 2022

Gorinchem Andel

De boek- en kantoorboekhandel/leesbibliotheek van A. H. van Andel Jz. was vanaf ca. 1881 gevestigd op de Burgstraat nr. 15 in Gorinchem. Vanaf het begin gaf Van Andel ook publicaties uit, met name kerst- en paasvertellingen voor de jeugd. Zo verscheen in 1888 een kerstboekje getiteld “Langs twee wegen” door J. van Andel Jz. hoofd der School met den Bijbel in Bodegraven. Prijs 12 ½ cent (vermoedelijk familie van de boekhandelaar). In 1893 nam Van Andel de boekhandel van C. Schook over. Tussen 1919 en 1943 was Van Andel ook uitgever van het Gorinchems Nieuwsblad (verscheen wekelijks). Verschillende leden van de familie Van Andel bemanden in de loop der tijd de zaak. Tot 1932 L. A. van Andel en tot 1943 J. W. van Andel. In 1938 verscheen bij Van Andel in de serie Gorcumsche Oudheden: “De geschiedenis der schrijfwijze van de plaatsnamen Gorinchem en Woudrichem”, door W. A. van der Donk. In de jaren ’40 zat de zaak op het adres Burgstraat nr. 35. De leesbibliotheek-afdeling werd in 1949 opgeheven. De drukkerij werd in de jaren ’40 onderdeel van J. Noorduijn & Zoon. In de laatste periode van ca. 1947 tot ca. 1955 was de leiding van deze boekhandel in handen van J.P. Luteyn.

vrijdag 10 juni 2022

Zijverden

Boekhandel C. J. van Zijverden was in de periode 1979-1983 gevestigd op de Burgvlietkade nr. 83 in Gouda. Ik vermoed dat het hier om een boekhandel van gereformeerde signatuur ging. Dit leid ik voorzichtig af uit een publicatie die Van Zijverden in 1982 uitgaf: “Het water uit Bethlehems bornput : 8 predikaties”, door Ds. J. de Groot, predikant der Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rijssen.

donderdag 9 juni 2022

Wessels

Vanaf ca. 1908 wordt de boekhandel van K. Wessels vermeld op het Korte Groenendaal Wijk I, nr. 10 in Gouda (na de omnummering in 1910, Groenendaal nr. 24). Er is ook een boekbinderij en een leesbibliotheek aan de zaak verbonden “Leesprijs 6 cent per deel per 7 dagen; catalogus 10 cent. Open van ’s ochtends 8 tot ’s avonds 8 uur”. In 1920 wordt het winkelpand grondig gemoderniseerd. In 1914 gaf Wessels het volgende werkje uit: “Mobilisatie ten heiligen krijg, een ernstig woord in deze kritieke dagen”, door Ds. K. van As te Moerkapelle. In 1925 verhuist Wessels naar Bilthoven en dan wordt de boekhandel voortgezet door P. Berkenbach.

woensdag 8 juni 2022

Verzijl

In 1876 startte B. A. Verzijl een kantoorboekhandel en drukkerij op de Korte Tiendeweg D, nr. 1 (later nr. 1-5), hoek Markt in Gouda. “Steeds voorradig: poëzie- en plakalbums, een fraaie sortering papeterieën etc”. Begin 20e eeuw werd er af en toe ook een publicatie uitgegeven. Een voorbeeld: “Oude Maria-devoties in eere hersteld” door B. P. M. de Jong. In de jaren ’50 werd de kantoorboekhandel geleid door B.A.H.H. Verzijl. Op het adres Korte Tiendeweg werd in 1976 het 100-jarig bestaan gevierd. In de jaren ’80 werd de modernere term “kantoorvakhandel” gehanteerd. Kantoormachines maakten toen al geruime tijd deel uit van het assortiment. De kantoorvakhandel signaleerde ik voor het laatst in 1995, maar de drukkerij is tot op de dag van vandaag actief op de James Wattstraat nr. 5A.

dinsdag 7 juni 2022

Verschoor

J. Verschoor nam eind 1923 de boekhandel van de firma Edauw over op het adres Dubbele Buurt nr. 3 in Gouda. Er was ook een leesbibliotheek aan de zaak verbonden. In de jaren ’50 presenteert Verschoor zich als boek-, muziek-, kunst- en kantoorboekhandel. De leesbibliotheek was inmiddels in 1949 opgeheven. Rond 1955 verhuisde deze boekhandel naar de Willem en Marialaan nr. 48. Gesignaleerd tot 1959.

maandag 6 juni 2022

Verkaaik

In augustus 1928 meldde Mattheus Franciscus Faustinus (Thijs) Verkaaik dat hij zich met een “algemeene binnen- en buitenlandsche boekhandel/kantoor- en schoolboekhandel/leesbibliotheek” gevestigd had op de Lange Tiendeweg nr. 35 in Gouda (“beleefd aanbevelend”). Dat laatste heeft kennelijk geloond, want de zaak is tot op de dag van vandaag nog volop op hetzelfde adres actief. In de loop der jaren werd het pand wel met enige regelmaat verbouwd en uitgebreid. In 1955 worden twee huisnummers vermeld, nr. 35 en 39. In dat jaar werd overigens de leesbibliotheek-afdeling opgeheven. Het ging bij Verkaaik oorspronkelijk om een rooms-katholieke boekhandel. De oprichter overleed in 1955, maar toen werd de winkel voortgezet door zijn weduwe, mevr. J. W. M. (An) Verkaaik-Verwey. Na zijn diensttijd ging een zoon van het echtpaar, F. J. G. M. (Frans) Verkaaik in de zaak werken en in 1972 werd hij eigenaar. Ook deze boekhandel gaf incidenteel een publicatie uit. Zo verscheen in 1983 een dichtbundel van Henk Kooyman (een Gouwenaar?), getiteld “De polder in de Hondsdagen”. In 2002 werd de vrouw van Frans Verkaaik, mevr. C. J. M. (Ineke) Verkaaik-Hogervorst ook actief in het bedrijf. In 2012 werd de zaak verkocht aan Bart Jansen, die vervolgens in februari 2022 eveneens met pensioen ging. De winkel werd toen per 1 april overgenomen door Fabian en Nadine Paagman. Op naar het 100-jarig jubileum!

zondag 5 juni 2022

Ven

Op 1 augustus 1888 opende J. de Ven zijn boek- en muziekhandel, boekdrukkerij, advertentiebureau, magazijn van kantoor-, school-, schrijf- en teekenbehoeften op de Markt A, 132, bij de Hoogstraat in Gouda. In zijn ruime assortiment kwamen ook voor: schilderijlijsten, speelkaarten, kinderspelen, dubbel geloogt vliegenpapier etc. etc. Per 1 november 1906 werd de zaak verplaatst naar de Wijdstraat A, 37, bij de Markt. In de winkel was ook een depot gevestigd van het Nederlands Bijbel Genootschap. Vanaf 1912 wordt als adres vermeld Wijdstraat nr. 4. Incidenteel gaf De Ven ook iets uit. Twee voorbeelden. In 1888 een plano ter gelegenheid van een huwelijk “Bruid, wil even naar ons horen, algemeen is onze bee.. (op de wijze van Henri’s drinklied)”, door A. T. In 1950 verscheen een iets omvangrijker publicatie: “Doctor Herman Lethmaet, een beroemd Gouwenaar (1492-1555), schenker van glasvenster nr. 11 in de Sint Janskerk te Gouda”, door pater Dalmatius van Heel. Na het overlijden van de oprichter in 1926 zette mevr. E. de Ven-Schuyt de zaak voort en benoemde Willem Gerhardus Boswinkel als bedrijfsleider. Na 1966 wordt als eigenaar mevr. E. van Heyst-de Ven vermeld. De zaak heeft tot ca. 1972 bestaan.

zaterdag 4 juni 2022

Swartsenburg

Jan Thomas Swartsenburg (1867-1931) nam in oktober 1892 de boek-, muziek- en kantoorboekhandel over van Arend Kok op de Kleiweg E 92 in Gouda. In de jaren daarna werd de zaak uitgebreid met een advertentiebureau en een leesbibliotheek/leesinrichting onder de naam “Elck wat wils” (een veel voorkomende naam voor leesbibliotheken in Nederland). In 1896 werd Swartsenburg ook actief als uitgever. Zijn eerste publicatie: “Hare Kreutzersonate : uit het dagboek van mevrouw Posdnischew”, naar het Duits door Debe. De uitgeverij ging een steeds belangrijker rol spelen. Nog een publicatie uit 1901: “Bevalling zonder pijn en fouten in de vrouwenkleding : lezing voor vrouwen”, door Anna Fischer-Dückelmann (een intrigerende titel!). In juli 1899 werd de zaak verplaatst naar Kleiweg E 85 (na de omnummering in 1910 nr. 39). In 1915 besloot Swartsenburg zich geheel te wijden aan zijn uitgeverij. Hij verkocht de boekhandel aan G. J. van Burk en verhuisde zelf met zijn bedrijf naar Zeist.

vrijdag 3 juni 2022

Smit (Gouda)

In november 1939 opende R. Smit (1904-1961) een christelijke boekhandel, annex antiquariaat op de Korte Tiendeweg nr. 19 in Gouda. Het aanbod bestond voornamelijk uit theologische werken, perkamenten banden, statenbijbels etc. Daarvóór ging hij al enige tijd met boeken langs de deur. (zijn adres was toen: Gouwe nr. 26). Toen R. Smit al op vrij jonge leeftijd aan Alzheimer ging lijden, werd zijn dochter Corrie (later mevr. C. van Vliet-Smit) op 15-jarige leeftijd!! eigenaar van de zaak. Later ging ook haar zus Jannie in de boekhandel van haar vader werken. Achterneef Job Koppejan (3e generatie!) startte in 1996 als medewerker en werd in 2009 eigenaar. De zaak is tot op de dag van vandaag op hetzelfde adres gevestigd. Dat kom ik niet vaak tegen. Vermeldenswaard is wellicht nog dat deze christelijke boekhandel ook een ruim assortiment kaarsen aanbiedt, waaronder natuurlijk Goudse!

donderdag 2 juni 2022

Sevenhoven

Cor (C. J.) Sevenhoven begon als gediplomeerd boekbinder ca. 1938 op de Snoystraat nr. 27 in Gouda. In 1942 verhuisde hij de binderij naar de Ridder van Catsweg nr. 78. Tussen 1951 en 1959 was het bedrijf gevestigd op de Keizerstraat nr. 39.

woensdag 1 juni 2022

Samma

In mei 1972 werd door een aantal bevlogen christenen onder leiding van de heer H. Zutphen en mevr. I. Zutphen-Klein de Stichting Samma opgericht. Samma is het hebreeuwse woord voor “verbazing”. In een steegje in de Goudse binnenstad werd gestart met een bijbelshop. De winkel heeft daarna op zeker 3 verschillende adressen gezeten, waaronder (zie etiketten) Kleiwegstraat nr. 28. Uiteindelijk vestigde de zaak zich in een mooi nieuw pand aan de Turfmarkt nr. 18. Naast boeken worden er ook cd’s, dvd’s en geschenkartikelen verkocht. Dit jaar wordt het 50-jarig jubileum gevierd. De drijvende kracht achter Samma is al decennia lang Irene Klein Haneveld.

Koning

Boekhandel “De Koning” in Zwijndrecht wordt voor het eerst vermeld in 1936. Aan deze boek- en kantoorboekhandel op de Lodewijk van Nassaustr...