donderdag 30 april 2020

Goeverneur


Boek- en kantoorboekhandel/leesbibliotheek/drukkerij “Goeverneur” aan de Goeverneurlaan nr. 678 in Den Haag heb ik kunnen traceren tussen 1934 en 1966. De eigenaren waren respectievelijk G. Niessen, mej. D. Keiser (vanaf 1937) en mevr. M. A. H. Delgman-Gutz (1948-). In 1966 werd nog een prentbriefkaart uitgegeven met een afbeelding van de Goeverneurlaan.

woensdag 29 april 2020

Goederen


In 1922 vestigde A. de Goederen zich met zijn boek- en kantoorboekhandel/leesbibliotheek op het Harstenhoekplein nr. 4 in Scheveningen. De zaak, die volgens zeggen niet zoveel om het lijf had, heeft daar tot 1943 gezeten. In dat jaar deed De Goederen zijn boekhandel over aan Vroom & Dreesmann en dat zette veel kwaad bloed. Volgens de toen bestaande bepalingen kon een warenhuis namelijk niet als boekhandel erkend worden, maar omdat De Goederen zijn winkel zogenaamd voortzette in V&D, Spui nr. 2 (zie het blauwe etiket) was er niets tegen te doen. De Duitse bezetter was op de hand van De Goederen en dus bleef de situatie ongewijzigd. Sindsdien kon iedere boekenafdeling van een warenhuis, mits een gediplomeerde bedrijfsvoerder aanwezig was, erkenning krijgen. Adriaan Venema vermeldt in zijn boek “Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie” dat op 17 mei 1945 de erkenning als boekhandelaar van De Goederen vervallen werd verklaard, omdat die verleend was door de bezetter, of minstens onder druk van de bezetter verleend was.

dinsdag 28 april 2020

Goede Boek


Op het adres Weimarstraat 117 in Den Haag, waar later de door zijn stiefzoon en zijn vrouw om het leven gebrachte boekhandelaar B. W. Wigerink van kantoorboekhandel “Eska” gevestigd was,  zat in 1945 korte tijd Boekhandel “Het Goede Boek”. Het betrof hier een antiquariaat dat in dat jaar regelmatig advertenties plaatste in De Waarheid waarin “goede boeken” te koop werden gevraagd.

maandag 27 april 2020

Goede herder


Tussen 1979 en 1993 was Evangelisatiewinkel “De Goede Herder” gevestigd op verschillende adressen aan de Koningstraat in Den Haag. Aanvankelijk op nr. 1N, later op nr. 52 en ook nog op nr. 22A. De naam veranderde later in “De Pelgrim”. Nu is de winkel opgegaan in de Ichtusboekhandel op de Korte Poten nr. 42 en is het een onderdeel van de activiteiten van Stichting De Goede Herder in Zoetermeer.

zondag 26 april 2020

Goebel


De muziekhandel van J. E. Goebel was tussen 1941 en de jaren ’80 (??)  gevestigd op de Jan Hendrikstraat in Den Haag. Aanvankelijk op nr. 11A, maar in 1957 breidde men uit tot nr. 9C-11A. De eigenaren in de latere jaren waren Rita Venne-Goebel en Jan Venne. Men verkocht grammofoonplaten, bladmuziek en muziekinstrumenten.

zaterdag 25 april 2020

Geus


De binnen- en buitenlandsche boekhandel van G. de Geus aan de Veenestraat S. 186 (=
nr. 36) in Den Haag heb ik kunnen traceren tussen 1856 en 1861. Men maakte reclame met “de meest uitgebreide sortering van werkjes voor de jeugd, alle keurig in bandjes”. In 1856 gaf De Geus het volgende werkje uit: “Bede aan mijne landgenooten! Bij de overstrooming in Gelderland : dichtregelen door S. J . van den Bergh”. De prijs was 30 cent en de opbrengst was “geheel ten voordeele der noodlijdenden en zou binnen 3 of 4 weken aan de gemeentebesturen in Gelderland worden overgemaakt”.

vrijdag 24 april 2020

Geurst


Geurst (Th. J.) Boek- en kantoorboekhandel/vulpenservice was gevestigd in de Vlierboomstraat nr. 536 in Den Haag, maar ook enige tijd op nr. 582-584. Vermoedelijk is men zich later hoofdzakelijk op speelgoed gaan richten, want op het meest recente etiket wordt dit alleen nog vermeld. Periode 1925-1974?? Eigenaren waren respectievelijk Th. J. Geurst en A. Geurst-van Leeuwen en mevr. L. W. Geurst-Meijs.  

donderdag 23 april 2020

Gerrits


Al in 1933 is er sprake van de leesbibliotheek “Gerrits & Verbeek”, ook onder de naam “Leesbibliotheek De Goudenregen” aan de Goudenregenstraat 171 in Den Haag. De identiteit van de naamgevers heb ik helaas niet kunnen achterhalen. Het betrof hier tevens een boek- en kantoorboekhandel/drukkerij/binderij en papierhandel. Als eigenaren worden op een gegeven moment vermeld de heer J. Ph. Posthumus en mevr. J. M. Posthumus-Witberg. In 1944 wordt  leesbibliotheek “Goudenregen” uitgeschreven uit de Lijst van Leesbibliotheekhouders wegens het niet betalen van de contributie. Dat neemt niet weg dat de zaak pas in 1966 werd opgeheven. 

woensdag 22 april 2020

Gerretsen


Hendrik Jozua Gerretsen (Tiel 1827 – Den Haag 1903) startte zijn boekbinderij/boek- en muziekhandel/uitgeverij in 1854 aan het (toen nog) Hofspui nr. Q 20 (=143) in Den Haag. Het was een boekhandel op orthodox hervormde grondslag die meer dan een eeuw zou bestaan. Op het oudste (witte) etiket is te zien dat Gerretsen zich afficheert als boekbinder/etui-werker. De binderij werd in 1879 opgeheven. Tussen 1855 en 1937 werden heel veel publicaties uitgegeven, voornamelijk met een protestants-christelijk karakter. Wat al eerder in deze serie opviel: in de 19e eeuw werd heel veel gepubliceerd op het gebied van pandemieën/epidemieën. In 1864 gaf Gerretsen “Hernieuwde waarschuwing tegen de vaccine” door Abraham Capadose uit. In 1884 deed Gerretsen de zaak over aan zijn schoonzoon Johannes Antonius Claeys. Toen deze in 1904 overleed, zette zijn weduwe Mevr. C. Claeys-Gerretsen de zaak voort, bijgestaan door haar beide kinderen, Gerrit J. A. F. en Petronella Catherine Claeys. Een steunpilaar was verder de sinds 1903 in dienst zijnde eerste bediende H. M. van der Matten. Mevr. Claeys-Gerretsen overleed in 1912. Van der Matten werd in 1920 bedrijfsleider. In dat jaar sloten de heer en mevr. Claeys zich aan bij het Leger des Heils.  In 1938 kocht J. Timmerman, eigenaar van de Bijbeltent-boekhandel in Amsterdam, de zaak van Gerretsen, maar deed hem in hetzelfde jaar alweer over aan A. W. Apol, die al een aantal jaren bij hem in Amsterdam in dienst was. Van der Matten bleef tot 1955 in de boekhandel werkzaam en maakte dus in 1954 nog net de viering met receptie van het 100-jarig bestaan van de zaak mee. In 1961 besloot Apol de zaak te sluiten. De oude trouwe klandizie woonde niet meer in de wijk.

dinsdag 21 april 2020

Fuik


In 1897 opende R. J. Fuik een Boek- en Muziekhandel/Leesbibliotheek/Leesinrichting aan de Korte Poten nr. 36 in Den Haag. De leesinrichting waar binnen- en buitenlandse tijdschriften geraadpleegd konden worden, kreeg de naam “Bezuidenhout”. Zeer waarschijnlijk was R. J. Fuik familie van de Leidse uitgever/boekhandelaar/leesbibliotheekhouder Reyer Fuik, gevestigd aan de Nieuwe Rijn nr. 87. Begin 20e eeuw blijkt de winkel van R. J. Fuik verhuisd te zijn naar de Frederik Hendriklaan nr. 245, maar in de periode 1907-1912 was er ook een vestiging op de Suezkade nr. 102. In 1904 gaf R. J. Fuik “Herinneringen aan Nicolaas Beets in woord en beeld” uit, geillustreerd door Henri A.  Fuik. Na 1912 wordt de zaak niet meer vermeld.

maandag 20 april 2020

Führi


De befaamde uitgever/boekhandelaar Koenraad Führi (1814-1858) was in Den Haag actief van 1837 tot 1855. Hij was de schoonzoon van de Arnhemse uitgever Thieme. In 1854 was hij mede-oprichter van de ’s Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging. Ook was hij enkele jaren penningmeester van de Haagsche Boekdrukkers Vereeniging “Laurens Coster”. Zijn broer E. J. L. Führi vestigde zich in 1848 als boekhandelaar/uitgever in Batavia. Van de vele publicaties die Koenraad Führi uitgaf, noem ik er één: “Michel Lambert en zijne dorpsgenooten, of De kunst om zijnen tijd en zijn geld goed te besteden : een verhaal ter bevordering van huisselijk geluk en maatschappelijke welvaart” (1839, vertaald uit het Frans), wellicht ook nu nog een leerzaam werkje. In 1854 doet Führi zijn boekhandel aan de Lange Pooten nr. K 427 over aan M. C. de Graaff, die de zaak voortzet onder de naam “Führi en de Graaff”. Koenraad Führi emigreert in dat jaar naar de Verenigde Staten en vestigt zich als uitgever in New Orleans, maar overlijdt in 1858  aan de gevolgen van de toen heersende gele koorts-epidemie (epidemieën zijn van alle tijden). Voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft de boekhandel van De Graaff niet lang meer bestaan.    

zondag 19 april 2020

Frentrop


De kantoorboekhandel/drukkerij/binderij/papierhandel van de familie Frentrop werd tussen 1863 en 1943 door meerdere generaties bemand. We komen de zaak voor het eerst tegen in het Halstraatje nr. 2 in Den Haag. J. A. Frentrop is dan de eigenaar. Vanaf 1868 tot in het eerste decennium van de 20e eeuw is de firma gevestigd aan de Groenmarkt nr. 35 en de Wagenstraat nr. 57, afwisselend met de aanduiding J. A. J. M. Frentrop en vaker Arnold Frentrop. Tot 1943 bleef het bedrijf gevestigd op de Wagenstraat. Van 1927 tot 1943 was J. A. J. M. Frentrop lid van de ’s Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging. De zaak gaf tussen 1863 en 1938 diverse publicaties uit. In 1863 bijvoorbeeld: “Het geheim der volmaaktheid, gevolgd door het onfeilbaar geneesmiddel tegen de ziekte van gewetensangst” door de H. Alphonsus van Liguori. Naar de verschillende uitgaven te oordelen was de familie Frentrop rooms-katholiek. Adriaan Venema vermeldt in zijn boek “Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie” dat de eigenaar van binderij Frentrop lid was van de NSB. Dit blijkt ook uit het feit dat de zaak in 1942 het maandblad van het Opvoedersgilde “Opvoeden in volksche geest” drukte. Na de oorlog komen we de firma Frentrop niet meer tegen.

zaterdag 18 april 2020

Frastovo


In 1945 begon Bartholomeus Gerardus Fraase Storm met zijn antiquariaat in de Zoutmanstraat nr. 85 in Den Haag. De naam van de zaak “Frastovo” wordt verklaard door de beginletters van zijn achternaam en die van zijn vrouw mevr. W. Fraase Storm-Volder. Over zijn  politieke voorkeur kan geen misverstand bestaan, want hij adverteerde vrijwel uitsluitend in De Waarheid, de communistische krant, die in de oorlog als verzetskrant begonnen was. In de advertenties vroeg hij kinderboeken, literatuur, maar ook een 5e druk van de Winkler Prins te koop, “tegen hoge doch reëele prijzen”. Na zijn overlijden in 1977 werd het antiquariaat opgeheven.

vrijdag 17 april 2020

Forum


In opdracht van de bezetter stichtte F. Bredow in 1940 in de Spuistraat nr. 19 in Den Haag naast de bioscoop Apollo een boekhandel onder de naam “Het Moderne Boekhuis CV”. Aanvankelijk was de leiding in handen van A. de Jong (voorheen vertegenwoordiger bij Van Ditmar/Amsterdam), maar al spoedig werd hij vervangen door F. A. W. Meyer. Na de oorlog bleef de leiding in handen van Meyer, maar werden twee in de oorlog gedupeerde boekverkopers A. Blommerse en P. A. Joosting Bunk deelgenoten. In respectievelijk 1949 en 1950 traden deze partners weer uit de zaak. Sindsdien voerde Meyer de zaak alleen onder de naam ”Algemeene en Literaire Boekhandel Forum”, sinds 1949 terzijde gestaan door zijn dochter Mej. E. D. A. Meyer. In 1962 werd de zaak overgenomen door de boekhandelsketen Ella van Louis August van Reijen. De naam Ella is terug te voeren op de initialen van de eigenaar. Dit was het 7e filiaal van het concern. Mej. Meyer werd filiaalchef. In 1966 werd de Haagse vestiging verkocht aan de Belgische boekhandel De Standaard. 

donderdag 16 april 2020

Fintelman


G. D. Fintelman Jr. was begin jaren ’10 van de vorige eeuw werkzaam als winkelchef bij boekhandel Blankwaardt & Schoonhoven in Den Haag. Toen deze boekhandel in 1913 verplaatst werd naar het Noordeinde nam Fintelman de leesbibliotheek-afdeling van Blankwaardt over en verplaatste deze naar de Aert van der Goesstraat nr. 46-48 : “Fintelman’s Moderne Leesbibliotheek”. Later werd daar een echte boekhandel aan toegevoegd. Tussen 1929 en 1932 had Fintelman een nevenvestiging aan de Valkenboslaan nr. 78. In 1942 doet hij de leesbibliotheek van de hand en gaat verder als “Fintelman’s Boek- en Kantoorboekhandel”. In 1943 moest hij de zaak evacueren naar de Zoutmanstraat nr. 37. Daar bleef de winkel gevestigd tot zijn overlijden in 1949. Zijn weduwe hief de zaak toen op.   

woensdag 15 april 2020

Feenstra


B. Feenstra vestigde in 1885 een boek- en kantoorboekhandel op de Denneweg nr. 19, hoek Spekstraat in Den Haag. Boeken maakten niet het grootste deel van de voorraad uit, want de nadruk lag op kantoorartikelen, school- en tekenbehoeften en schildergerei. Men had ook een steendrukkerij en “fabriek van cartonnen doozen”. De zaak is diverse keren verhuisd, maar men bleef de Denneweg altijd trouw. In 1890 verhuisde de winkel naar Denneweg nr. 58-58a, in 1916 naar Denneweg nr. 114c. De heer Feenstra overleed in 1923; zijn vrouw, mevr. J.J. Feenstra-Sleyser zette de zaak daarna samen met haar dochter voort. Nadat mevr. Feenstra in 1935 overleed, verkochten de twee dochters de winkel in 1937 aan J. van der Honing. De dames Feenstra evacueerden in 1942 naar Ede, maar kwamen in 1944 beiden om het leven bij een bombardement op Arnhem.  Toen Van der Honing in 1939 in dienst moest, hield zijn vrouw, mevr. A. van der Honing-Huyser, de zaak drijvende. In 1943 moest Van der Honing onderduiken wegens hulp aan Joodse landgenoten. Na de bevrijding bleek zijn winkel in gebruik genomen door anderen. Op Denneweg nr. 118-118a was tijdens de oorlog de foute “Deutsche Buchhandlung” van Otto Thiele gevestigd. Na de oorlog wees men Van der Honing aan om de boedel van deze winkel te liquideren en men vergunde hem zijn  eigen zaak op dit adres te openen. Nog altijd onder de naam “Boekhandel B. Feenstra” heeft de zaak zeker tot 1960 op dit adres bestaan.

dinsdag 14 april 2020

Evangelie


De Evangelie Boekhandel H.B.I. op de Badhuisstraat nr. 219 in Den Haag werd in de jaren ’90 gedreven door de heer N. van der Brugge. Meer is mij er niet over bekend. Wellicht bestaat de zaak nog?

maandag 13 april 2020

Euterpe

Muziekhandel “Euterpe” in de Boekhorststraat nr. 58 in Den Haag verhuurde in 1923 grammofoonplaten: 14 nummers voor F. 1.- per week. Men verhuurde voor feesten ook grammofoons. In dat jaar werd ook een filiaal geopend in de Piet Heinstraat nr. 57. Er werd geadverteerd met de slogan: “grootste sortering hier ter stede”. In 1925 houdt deze muziekhandel op te bestaan. Dan wordt de winkel in de Piet Heinstraat door een andere eigenaar voortgezet als “New Odeon Palace (v/h Euterpe)”.

zondag 12 april 2020

Eureka


Kantoorboekhandel/leesbibliotheek “Eureka” op de 3e Louise de Colignystraat nr. 95 in Den Haag ging in 1928 van start en was een speciaal adres voor luxe postpapier en kantoorbenodigdheden. De eigenaar, H. W. C. Reuter verkaste de zaak in 1935 naar de Apeldoornschelaan nr. 101. Dat was waarschijnlijk geen lang leven beschoren want in datzelfde jaar werd de zaak geschrapt als erkende leesbibliotheekhouder wegens het niet betalen van de contributie.

zaterdag 11 april 2020

Euphonia


Begin jaren ’20 van de vorige eeuw begon A. C. van der Lem de muziekhandel “Euphonia” aan de Prinsegracht nr. 166 in Den Haag (gesloten huis). Hij adverteerde in 1922 als volgt: “Hoort de schitterende opname op de Parlophonplaat van “Stille nacht”. In 1926 vinden we hem terug op de Papestraat nr. 24 met een eigen reparatie-afdeling voor grammofoons en muziekinstrumenten en een verhuurinrichting van grammofoonplaten. Hij bood toen 7 grammofoonplaten  a  1 gulden aan. Hoe lang deze muziekhandel bestaan heeft, is mij niet bekend.  

vrijdag 10 april 2020

Estor


De boek- en kunsthandel van J. C. Estor Jr. op de Hoogstraat E. no. 346 (= nr. 25) was een zaak van standing. Dit kan men afleiden uit de manier waarop de zaak zich op de etiketten presenteert: “Printseller and stationer / Librairie de Magasin d’Estampes”. De winkel werd geopend in 1835 en heeft tot het eind in 1872 op hetzelfde adres  gezeten. Tussen 1854 en 1865 was Estor ook lid van de ’s Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging. In 1871 gaf de zaak nog het “Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten” uit voor de Orde der vrijmetselaren. 

donderdag 9 april 2020

Espero


Gezien de naam zal het niemand verbazen dat de Algemeene Boekhandel “Espero” op de Prinsestraat nr. 48 in Den Haag het speciale adres was voor alle leermiddelen en andere uitgaven betreffende de wereldhulptaal Esperanto. De vennootschap werd opgericht in 1910 met als eerste directeur Jacob Leendert Bruyn. In 1911 werd door Espero een “Esperanto-handboekje” gepubliceerd, samengesteld door de Propaganda-Kommissie der Nederlandsche Esperantisten-Vereeniging. In 1914 zond de winkel een keurcollectie aan boeken, kaarten en insignes in voor een tentoonstelling aan de Prinsegracht, georganiseerd door de Algemeene Haagsche Esperanto-Arbeidersclub. Maar in datzelfde jaar werd de firma al weer opgeheven .  

woensdag 8 april 2020

Eska


In 1942 startte de heer B. W. Wigerink zijn kantoorboekhandel “Eska” op de Weimarstraat nr. 174 (hoek Beeklaan) in Den Haag. Later verhuisde hij naar de Weimarstraat nr. 117. Hij stond bekend als een wat teruggetrokken, ingetogen man. In 1957 trouwde hij, nadat hij enkele jaren eerder weduwnaar was geworden, met een uit Rotterdam afkomstige weduwe, Mevr. Breek. Dat had hij beter niet kunnen doen. In 1958 werd hij namelijk door zijn stiefzoon (Pierre Bremer, zoon van één van de twee eerdere echtgenoten van mevr. Breek) op beestachtige wijze omgebracht en beroofd. Mevr. Breek verleende daarbij hand- en spandiensten. Later bleek dat mevr. Breek een bijzonder duister verleden had. Eerder gaf zij haar joodse echtgenoot Philip Bremer en 20 andere joden in Frankrijk aan bij de Duitsers. In 2019 verscheen een boek over deze (ook als waarzegster actieve dame) onder de titel “Mevr. Breek”, geschreven door Kim Heijdenrijk. 

dinsdag 7 april 2020

Escamp


Boek- en tijdschriftenhandel “Escamp” op het Castricumplein nr. 44 in Den Haag heb ik kunnen traceren tussen 1995 en 1998. Het is me niet gelukt om meer over deze zaak te weten te komen.

maandag 6 april 2020

Elte (Jacques)


Het lijkt waarschijnlijk dat Jacques Elte (zoon van Mozes Joachim Elte) tot de bekende antiquaren-familie Elte behoorde, waarvan het bekendste lid Meijer Elte was (waarover later meer in deze serie). Rond 1907 had Jacques Elte een boek- en muziekhandel op de Dennenweg nr. 9c in Den Haag. De nadruk lag overigens vanaf het begin op de muziek. Op enig moment verhuisde Elte naar een ander pand, op de Dennenweg nr. 17a (blijkens het afgebeelde etiket). Rond 1917 vinden we de zaak terug op de Korte Poten nr. 17 onder de naam “De Nieuwe Muziekhandel Jacques Elte”. Boeken speelden toen geen rol meer. Elte gaf ook bladmuziek uit in het populaire genre, zoals bijvoorbeeld: “Als ik je zie, dan moet ik huilen” (Wenn ich dich seh’, da muss ich weinen) door Lou Bandy. In 1932 verplaatste Elte de winkel naar de Fluweelen Burgwal nr. 5.

Jacques Elte  (geboren 1879) kwam in 1943 om in Auschwitz.

zondag 5 april 2020

Eijgendaal


In 1932 opende G. J. Eijgendaal een kantoorboekhandel/annex leesbibliotheek op de Wouwermanstraat nr. 39 in Den Haag. In 1936 verkaste de zaak naar een nabijgelegen pand, Wouwermanstraat nr. 36. In 1945 werd opnieuw verhuisd. Nu naar de Javastraat nr. 21-21A, waar de winkel gevestigd zou blijven tot 2019. Begin jaren ’70 werd de zaak overgenomen door de heer en mevrouw Varossiau van de gelijknamige boekhandel. Na verloop van tijd nam de dochter van dit echtpaar, Bianca,   de leiding over samen met haar man Gert-Jan  Roeloffs van Es. De laatste werd in 1988 eigenaar van de zaak. Hij ging in 2019 met pensioen en deed de winkel toen over aan Heering Office Kantoorvakhandel aan de Zoutmanstraat nr. 30-36. 

zaterdag 4 april 2020

Eichler


L. F. J. Eichler nam in 1865 de boekbinderij over van W. J. Dulfer in de Gortstraat nr. 14 in Den Haag (Dulfer kwam hier eerder ter sprake). In datzelfde jaar gaf Eichler een op oranje papier gedrukte publicatie uit van vier bladzijden, getiteld: “Volkslied, bij gelegenheid van de plegtige onthulling van den gedenknaald aan het strand te Scheveningen, 24 augustus 1865” door J. W. D. R. Dit was de enige uitgave van de firma Eichler, want de hoofdzaak was de boekbinderij, al presenteert de zaak zich in advertenties ook regelmatig als boekhandel. Men verkocht incidenteel ook postzegelverzamelingen. De boekbinderij werd tussen 1865 en 1918 bemand door twee generaties Eichler met dezelfde initialen, L. F.  J.   

vrijdag 3 april 2020

Eger


Eind 1885 nam G. K. Eger de boek- en papierhandel, annex boekbinderij over van P. C. Matthijs in de Wagenstraat nr. 29 in Den Haag. Daarnaast startte Eger een stoom-snelpersdrukkerij in de Herderinnestraat nr. 1-3.  Na een faillissement in 1910 maakte hij een doorstart, maar in 1926 ging de zaak opnieuw failliet. Eén van de publicaties die Eger (voor een onbekende  opdrachtgever) drukte, was: “Het ongeoorloofde schoolverzuim der zgn. “zeejongens” te Scheveningen” door J.C.M. Brugma en W. A. E. A. van der Grinten (1913). G. K. Eger overleed in 1930. 

donderdag 2 april 2020

Eerste Haagsche


De naam doet nu wat merkwaardig aan omdat we tegenwoordig onder een leesclub iets anders verstaan, maar “De Eerste Haagsche Leesclub” was wel degelijk een leesbibliotheek. Daarnaast verzorgde men abonnementen op leesportefeuilles. In 1941 waren er vier kantoren: Apeldoornselaan nr. 127, Wagenstraat nr. 144, Allard Piersonlaan nr. 279 en Nieuwe Diepstraat nr. 13. Ook op de Bilthovenselaan nr. 36 was ooit een vestiging. Getraceerd in de periode 1939-1945.

woensdag 1 april 2020

Eck


Gerardus Hendrik van Eck Jr. (1855-1936) begon als bediende bij de Haagse muziekhandel Boshart & Osthoff (muziekhandel des konings). Hij trouwde met de dochter van Johan Jacob Boshart en de zaak ging in 1897 in zijn handen over. De winkel was gevestigd aan de Vlamingstraat nr. 38. Een andere Haagse muziekhandel, van F. J. Weygand, ging rond datzelfde jaar op in de zaak van Van Eck. Op één van de afgebeelde stempels wordt Weygand ook nog vermeld. Bij Van Eck ging het om een zeer gerenommeerde muziekhandel, door sommigen gekarakteriseerd als statig, maar ook stoffig. De zaak gaf ook heel veel bladmuziek uit, maar ook boeken, zoals: “Het handboek der Nederlandsche muziekliteratuur : katalogus, systematisch overzicht en aanhangsels”, samengesteld door Van Eck zelf. Vanaf 1906 presenteerde de firma zich als “G. H. van Eck & Zoon. F. J. Weygand is overigens later nog vrij lang zelfstandig doorgegaan met een eigen muziekhandel in de Zoutmanstraat nr. 16a. Muziekhandel Van Eck werd in 1927 overgenomen door E. J. Noordijk. Van Eck bleef daarna nog wel actief als muziekuitgever. Hij overleed in 1936.  

Hulst

De boekhandel van de familie Van Hulst in Amsterdam is één van de oudste zaken waarvan ik etiketten in mijn verzameling heb. Al in 1767 is e...